فرهنگ شرکتی

lisdd

فرهنگ شرکت:این شرکت متعهد به حفاظت از محیط زیست است و فعالانه در اقدام حفاظت از زمین شرکت می کند!در فعالیت های مختلف کمک های خیریه شرکت کنید!

چشم انداز شرکت:بر اساس توسعه آینده این شرکت، برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در محصولات حفاظت از محیط زیست!

ماموریت شرکت:برای توسعه محصولات سازگار با محیط زیست پیشرو در بازار با فناوری و نوآوری برای بهبود کیفیت زندگی انسان!

ارزش های شرکتی:مشتری اول، کیفیت اول، مردم از استعدادهای خود بهترین استفاده را می کنند، اتحاد و مبارزه برای نوآوری، پیشگام و نوآورانه است.

هدف سازمانی:ارزش تولید سالانه در عرض سه سال از 50 میلیون فراتر می رود.

lsidf
peixiun
sdfg
گوانایی